Võlgade pärimine

Pärimisel lähevad pärijatele üle pärandaja kõik õigused ja kohustused. Reeglina tuleks pärijate väljaselgitamiseks läbi viia pärimismenetlus notari poolt. Selliselt ei ole võimalik pärida, et päritakse ainult pärandvara positiivne pool ja jäetakse pärimata võlad ning kohustused.

Juhul kui pärima õigustatud isik saab pärija surmast ja enda pärimisõigusest teada ning kolme kuu jooksul pöördub notari poole ja teeb pärimisest loobumise kohta avalduse, siis ta ei päri ning ei ole kohustatud ka pärandaja kohustusi täitma, kuid sellisel juhul peab notar ikkagi pärimismenetluse läbi viima ja pärijad välja selgitama

Juhul kui pärija ei pöördu kolme kuu jooksul notari poole ja loobumise kohta avaldust ei tee, siis loetakse ta seaduse järgi pärijaks ning pärast seda ei ole seaduse kohaselt enam võimalik pärimisest loobuda. Sellisel juhul läheb pärija kohustuste täitmise kohustus (sh kõikide võlgade tasumise) üle pärijatele.

Pärijad on kas testamendiga määratud või kui testamenti tehtud ei ole, siis määratakse pärijad kindlaks vastavalt seadusele. Seadusejärgseteks pärijateks on esimeses ringis pärandaja lapsed ja lapselapsed ning abikaasa. Teises ringis pärandaja vanemad ning vennad-õed ja nende lapsed ning abikaasa. Kolmandas ringis vana-vanemad ning onud ja tädid. Kui kolmanda ringi pärijaid ka ei ole, siis kohalik omavalitsus. Juhul kui mõni pärijatest loobub pärimisest, siis läheb see õigus üle järgmistele. Kohalikul omavalitsusel ei ole õigust pärandist loobuda.

Notari tasu pärimismenetluse algatamise ja pärandist loobumise avalduse tõestamiste eest kokku on orienteeruvalt 85 eurot (koos käibemaksuga). Arvestada tuleks, et pärandist loobumiseks on vajalik ka menetluse algatamine pärima õigustatud isiku poolt. Pärijad pärivad pärandaja kõik õigused ja kohustused. Seega kõik tasumata arved, mis pärandajal tekkisid tema eluajal, tuleb tasuda pärijatel võrdsetes osades.

Juhul, kui pärandvara suhtes tuli teha kulutusi pärast pärandaja surma, siis vastutavad pärijad ka nende kulutuste eest solidaarselt. Seega võib olla põhjendatud et pärijad tasuvad kõik üürikorteriga seotud kulud, nt küttekulud mis tekkisid kuni valduse üleandmiseni korteriomanikule (eeldatavasti vald).

Iseküsimus on, kas vald saab nõuda hüvitist tehtud remondikulude eest. Selle asjaolu tuvastamiseks tuleks hinnata täiendavalt kõnealust üürilepingut. 

Arvestades, et pärimisest loobumise tähtaeg on 3 kuud ja pärast seda ei ole võimalik enam pärandist loobuda, soovitame Teile enne nimetatud tähtaja lõppu võtta ühendust mõne notariga, kes selles küsimuses kõiki asjaolusid hinnates nõustada oskab .

 
Scroll to Top