Võlgade pärimine (pärimine/võlad)

Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna (ettevõtte juhatuse liikme positsioon, töölepingujärgsed töötaja kohustused, pärandaja kui kasutusvaldaja õigused jms).

Pärijal ei ole võimalik pärimiseks valida vaid teatud konkreetseid esemeid pärandvara hulgast ega omandada õigusi ilma kohustuste üleminekuta. Nii näiteks selleks, et omandada pärijana eluasemelaenuga ostetud kinnisvara, millega seotud laenukohustused ei ole täidetud, läheb pärijale üle ka eluasemelaenuleping koos sellest tuleneva laenumaksete tegemise kohustusega.

Pärijast saab pärandaja asemel kohustuse võlgnik. Pärija võlgneb ja vastutab. Päritud kohustused ja võlad tuleb halvemal juhul tasuda oma vara arvel, paremal juhul saab võlgade eest vastutada vaid pärandvaraga ning pärija kanda jäävad üksnes pärandi vormistamisega seotud kulud.

Kohustuste täitmine

Üldpõhimõttena vastutab pärija pärandvaral lasuvate kohustuste eest piiramatult ehk nii pärandvaraga (esemed, mille omandas pärimise teel) kui ka isikliku varaga ehk selle varaga, mis pärijale pärandi saamisel kuulus, kui ka varaga, mille pärija edaspidi omandab (töötasud, tulud ettevõtlusest, kingitud esemed jm).

Vastutust pärandil lasuvate kohustuste eest võib aga piirata pärandi ulatuseni (hoida n-ö kaks varamassi lahus, välistada pärija isiklik vara vastutusest pärandaja kohustuste eest). Selleks näeb kehtiva pärimisseaduse § 130 lg 3 ette, et pärija ei pea täitma pärandaja kohustusi oma vara arvelt, kui pärija on pärimismenetluse käigus nõudnud pärandvara inventuuri tegemist ning pärast seda on täitnud kohustused seaduses sätestatud korras, välja on kuulutatud pärandvara pankrot või kui pankrotimenetlus on lõppenud pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. 

Pärandvara inventuuri tegemine tähendab pärandisse kuuluvate õiguste ja kohustuste väljaselgitamist ning pärandvara nimekirja koostamist kohtutäituri poolt. Inventuuri läbiviimise nõue tuleb esitada pärimisasja menetlevale notarile.

Tähtis on siinjuures, et inventuuri läbiviimise nõue oleks esitatud õigeaegselt – seda saab esitada pärandi vastuvõtmisel, enne pärandi vastuvõtmist ning kolme kuu jooksul pärast seda, kui pärija sai teada või oleks pidanud teada saama asjaoludest, millest võib järeldada, et pärandvarast ei piisa pärandaja võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.

Pärimisseadus näeb ette, et pärast inventuuri tegemist tuleb pärandvaraga seotud kohustused täita järgmiselt: esimeses järjekorras tasutakse pärandaja matuse, tema perekonnaliikmete ülalpidamise, pärandvara valitsemise ning inventuuri tegemise kulud. Teises järjekorras rahuldatakse pärandaja võlausaldajate nõuded ning kolmandas järjekorras, kui pärimine toimub testamendi või pärimislepingu alusel, nendega ette nähtud teatud varaesemete üleandmise kohustused.

Kui pärija täidab kohustused muus järjekorras või eelistab kohustuse täitmisel üht võlausaldajat teisele, vastutab ta seeläbi ülejäänud võlausaldajatele tekitatud kahju eest.

Õigel ajal õiges kohas

Kui pärandvarast ei jätku kõigi esimeses ja teises järjekorras täidetavate nõuete rahuldamiseks ning pärija ei ole nõus nende rahuldamisega oma vara arvel, on pärija kohustatud viivitamata esitama avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. Pankrotimenetluse käigus realiseeritakse pärandajale kuulunud vara pärandaja võlgade katteks.

Juhul kui pärandvarast ei piisa ka pankrotimenetluse läbiviimisega seotud kulude katmiseks, võidakse pankrotimenetlus lõpetada pankrotti välja kuulutamata, raugemisega. Kui võlad on ilmselged ja pärijale on teada, et vara pole või vara on vähem kui võlgu ja vara hulgas ei ole ühtegi eset, mille saamiseks on pärija valmis kandma pärandaja võlad ka oma vara arvel, ei pruugi pärija pärandit üldse vastu võtta, vaid võib pärandist loobuda.

Pärandist loobumine on võimalik kolme kuu jooksul arvates päevast, kui pärija sai teada pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest. 

Pärandist loobumise avaldus vormistatakse notari juures. Loobumisel peab arvestama, et pärimisõigus läheb üle loobuja lastele ja nende alanejatele ning kui neid ei ole või nad ka pärandist loobuvad, siis pärandaja vanematele ja nende alanejatele ning nende pärijateks mitteteostumisel vanavanemate alanejatele.

Arvestades kehtiva pärimisseadusega pärandi vastuvõtmisele ja pärandist loobumisele kehtestatud reegleid ning pärandil lasuvate kohustuste eest vastutuse piiramiseks ette nähtud reegleid, eelkõige inventuuri läbiviimise nõude esitamiseks sätestatud tingimusi, tuleb pärimisõigusega isikul, kui ta üldse pärida ei taha või ei soovi oma varaga vastutada.

 
Scroll to Top